Strawbasil Lemonade

Strawbasil Lemonade

Vodka, Fresh Basil, Strawberry puree, Lemonade